Monday, March 25, 2013

5..

Хүний амьдралд хоёр их далай буй
 ..мэдэхгүйн далай
 ..чадахгүйн далай
Хүний амьдралд хоёр их даваа буй
   ..мэдэхгүйгээ мэдэхийн даваа
..чадахгүйгээ чадахын даваа

No comments:

Post a Comment